Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános Szállítási Feltételek

Általános Szállítási Feltételek

mely vonatkozik mindazon ügyletekre, amelynek során az Mg Park kertépítő Kft. (Cg. 06-09-019945. székhely: 6782 Mórahalom, Szőlő u. 3.; adószám: 24273365-2-06.) árut értékesít, szolgáltatást végez, és az ügylet a felek által írásban megkötött szerződéssel nem ellentétes. (Írásbeli szerződésnek minősül a postán, faxon, e-mail-en, személyesen írásban átadott megrendelés, és ennek postán, faxon, e-mail-en, személyesen írásban átadott visszaigazolása). 
Amennyiben a felek az ügyletre írásban szerződést kötöttek, úgy az Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) csak annyiban érvényes, amennyiben a felek a szerződésben eltérően nem szabályozták a jogügyletet. Mindazokra a kérdésekre, amelyeket a felek az ÁSZF-től eltérően szabályoztak, az írásbeli szerződést kell irányadónak tekinteni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen ÁSZF, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és a Ptk. az irányadóak. 
1. A szállítási szerződés létrejötte
Az Mg Park kertépítő Kft. a termékismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz az ár, a mennyiség, a szállítási határidők és a szállítási lehetőségek vonatkozásában nincs kötve, azok feltételei az Mg Park kertépítő Kft. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.
Vevő a megvásárolni kívánt terméket, igénybe kívánt venni szolgáltatást írásban – fax, levél vagy e-mail útján -, továbbá szóban, telefonon, vagy un. webshopon keresztül rendelheti meg. Az Mg Park kertépítő Kft. bizonyos megrendelések esetén kérheti a Vevőtől, hogy a szóban vagy telefon útján, illetőleg elektronikus módon tett megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg. Azokat a személyeket, akik a megrendelést leadják, az Mg Park kertépítő Kft. úgy tekinti, hogy ebben a körben a vevőt, megrendelőt teljes jogkörrel képviseli. A jogszerű képviseletért a megrendelő személy szavatol. 
A szerződés a Mg Park kertépítő Kft. és a Vevő között a Vevő által tett megrendelése írásban vagy elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre. A rendszer  súlyalapon számolja  a szállítási költéséget.
Az Mg Park kertépítő Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel- illetőleg fizetőképességét megkérdőjelező tények merülnek fel, így különösen, ha Vevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.
A vevőt 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a kormányrendeletben előírt nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a vevőt 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg az alábbiak szerint:
A vevő az elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
2. Teljesítési határidő
Az Mg Park kertépítő Kft. az elő- és részszállítás jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Elő- illetőleg részszállítás esetén a szállítás arányában köteles Vevő a vételárat megfizetni.
A szállítási határidő – amennyiben a felek írásban eltérően nem állapodtak meg – a megrendeléstől számított 24-36 óra (ünnepnapok  figyelembe  vételével)  maximum 60 nap, amennyiben  a raktárban  a megrendelt árú hiányzó tétel.
Az eddigi gyakorlat alapján ( a loggisztikai  cég  és az Mg Park Kertépítő Kft. között létrejött szerződésben  foglaltak szerint)  a futárszolgálat  a feladás idejétől  számítva 24 órán belül házhoz szállítja  a megrendelt árút.
3. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások
Az átadás-átvételre – eltérő megállapodás hiányában - az Mg Park kertépítő Kft. mindenkori székhelyén 6782 Mórahalom, Szőlő utca 3. kerül sor. Az Mg Park kertépítő Kft. a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. 
Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplővel és az esetleges eltéréseket az Mg Park kertépítő Kft.-vel közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekinti hiánytalanul átadottnak.
Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási időn belül. Rejtett hiba esetén az Mg Park kertépítő Kft. az anyagot bevizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek. A termék feldolgozása, átalakítása, megmunkálása, vagy bármely más módon való felhasználása esetén az Mg Park kertépítő Kft. kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek.
A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a termék ellenértékének kifizetését megtagadni.
4. Árak és fizetési feltételek
Az Mg Park kertépítő Kft. által kibocsátott árlistákban és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.
Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja a Vevőt. Az Mg Park kertépítő Kft. a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételkor illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték az Mg Park kertépítő Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.
Az Mg Park kertépítő Kft. jogosult a Vevő részére az értesítés ellenére határidőben át nem vett termék értékéről számlát kiállítani és azt a Vevő részére megküldeni, aki azt az átvétel mulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni.
Az ellenérték részletekben történő teljesítése kizárólag az Mg Park kertépítő Kft. külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Mg Park kertépítő Kft. késedelmi kamat felszámítására jogosult.
A fizetési feltételek megsértése esetén Mg Park kertépítő Kft. jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.
5. A tulajdonjog fenntartása
A szerződés tárgyát képező termék az Mg Park kertépítő Kft. tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.
Amennyiben az Mg Park kertépítő Kft. tulajdonát képező terméket a Vevő, vagy a Vevő utasítására bármely harmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy az Mg Park kertépítő Kft. az így létrejött dolgokon tulajdonjogot minden rendelkezés nélkül szerez olyan arányban, ahogy a még ki nem egyenlített termék értéke a létrejött dolgok értékéhez aránylik.
6. Felelősség
Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, az Mg Park kertépítő Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért, vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.
Az Mg Park kertépítő Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért az Mg Park kertépítő Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
Az Mg Park kertépítő Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.
7. Záró rendelkezések
Mg Park kertépítő Kft. az ÁSZF-t a vevők számára az Mg Park kertépítő Kft. mindenkori kereskedelmi egységeiben teszi közzé, továbbá a társaság weblapján, számlák, megrendelők hátoldalán. 
Az Mg Park kertépítő Kft. az ÁSZF esetleges módosításait ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.
A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.
Amennyiben az Mg Park kertépítő Kft. és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítéséből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek alávetik magukat (hatáskörtől függően) a Szegedi Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.
Jelen ÁSZF 2014. július 23. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.
Mg Park kertépítő Kft.
Molnár Gábor Éva
ügyvezető