Blog

Kertfüvesítés nyári nyereményjáték szabályzat

MGÉ
MGÉ
2021.07.09 19:56

A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: “Nyári nyereményjáték”


A nyereményjáték szervezője: MG Park Kertépítő Kft (6782 Mórahalom, Szőlő utca 3.)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2021. 07. 06-tól 2021. 07.09-ig.
A játék időtartama alatt a résztvevőknek a nyereményjátékot népszerűsítő poszt alá kell kommentet kell írniuk. A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül egy véletlenszerűen kisorsolt személy nyeri meg a nyereményt. A nyeremény egy Orbit Basic Teraszhűtő alapszett.
A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI
A nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges. A nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A nyereményjáték 2021. július hó 6. napján kezdődik, és 2021. július hó 9-ik napjáig tart.
A sorsolásra 2021. 07.09. 20 órakor kerül sor.


A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI
A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a játék posztja alá kommentet írt. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.


A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA
A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos írásban jelez a poszt alatt. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.


A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
A játék szervezője a nyertes nevét a sorsolás időpontjában közzé teszi Facebook oldalán. A nyertes Játékos ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervezővel a játékot hirdető Facebook oldalon. VIII.


ADATKEZELÉS: A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük. Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni. Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.


VEGYES RENDELKEZÉSEK: Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.