Blog

KERTFÜVESÍTÉS HŰSÍTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

2021.07.12 10:21

A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: “Hűsítő nyereményjáték”


A nyereményjáték szervezője: MG Park Kertépítő Kft (6782 Mórahalom, Szőlő utca 3.)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.evakert.hu  címen elérhető weboldalán (a továbbiakban: Weboldal) 2021. 07. 14-től 2021. 07.20-ig.
A játék időtartama alatt a résztvevőknek a weboldalon elhelyezett űrlapot kell kitölteniük. A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül 10 véletlenszerűen kisorsolt személy nyeri meg a nyereményt. A nyeremény 5 db Orbit Basic Teraszhűtő alapszett és 5 db Orbit Portable teraszhűsítő szett.

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI


A nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges. A nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA


A nyereményjáték 2021. július hó 14. napján kezdődik, és 2021. július hó 20-ik napjáig tart.
A sorsolásra 2021. 07.21. 20 órakor kerül sor.


A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI


A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a játék űrlapját kitölti. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.


A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA


A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos elküldi az űrlapot. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.


A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE


A játék szervezője a nyertes nevét a sorsolás időpontjában közzé teszi Facebook oldalán, hírlevélben és emailben is értesíti a nyerteseket.


ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük. Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni. Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.


VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.